Abstrakty/Abstracts 2/2023

  1. Magdalena Śliwa-Wajda, Paweł Wajda – Konsultacje projektów rekomendacji prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego – aspekty prawnounijne [ Consultation of the draft of the recommendations being issued by the Polish Financial Supervision Authority (Komisja nadzoru Finansowego) – EU-aspects
  2. Damian Walczak, Michał P. Ziemiak – Odpowiedzialność cywilna podmiotów rolniczego handlu detalicznego i możliwości jej ubezpieczenia [civil liability of entities of agricultural retail trade and possibilities of its insurance]
  3. Aleksandra Hęćka- Sadowska, Krzysztof Łyskawa, Operational Cyber Risk in the differing business model of Insurance Companies: the example of Poland [operacyjne ryzyko cybernetyczne w odmiennym modelu biznesowym zakładów ubezpieczeń
    na przykładzie Polski]
  4. Lyubov Klapkiv, Faruk Ülgen – Green products in the insurance market [„Zielone” produkty na rynku ubezpieczeń]
  5. Monika Kaczała – Income elasticity of agricultural insurance in Poland in 2006–2020 [Elastyczność dochodowa popytu na ubezpieczenia rolne w Polsce w latach 2006–2020]
  6. Arkadiusz WowerkaPojęcie toczącego się postępowania sądowego oraz prawo właściwe dla oceny skutków postępowania upadłościowego na toczące się postępowanie sądowe w rozumieniu art. 292 dyrektywy Wypłacalność II. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie C-724/20, Paget Approbois SAS przeciwko Depeyre entreprises SARL i Alpha Insurance A/S [The concept of pending lawsuit and the law applicable to the assessment of the effects of insolvency proceedings on pending lawsuits within the meaning of Art. 292 of the solvency ii directive. Gloss to the judgment of the Court of Justice of 13 January 2022 in case C-724/20, Paget Approbois sAs v. depeyre entreprises sArL and Alpha insurance A/S]