Abstrakty/Abstracts 2/2018

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15 – Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestników podczas wycieczki fakultatywnej (A gloss on the judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 6 May 2015, (Court File No. I ACa 245/15 – Responsibility of the travel agency for the death of participants during an optional trip) – Paulina Górna

Przeniesienie wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego (Transfer of rights arising from the contract of property insurance) – Artur Gruszczyński

Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji „nowego ładu dla konsumentów” (The concept of collective interests of consumers in the Directive 2009/22/EC and in the proposal of „The New Deal for Consumers”) – Hanna Misiak

Bliskie powiązania między agentem ubezpieczeniowym a innymi podmiotami w świetle ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Close links between insurance intermediaries (agents) and other entities in the light of the act of 15 December 2017 on insurance distribution) – Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Wojciech Grabowski

Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności (Insurable insurance as a prerequisite of the property insurance if the insured does not own the property) – Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego a odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń – przegląd orzecznictwa (Pecuniary compensation for harm of persons closest to idectly injured and the liability of insurance companies – overview of the judicature) – Katarzyna Chojecka, Katarzyna Wiśniewska