Abstrakty/Abstracts 1/2021

Pisemność oświadczenia a forma pisemna w rozumieniu art. 78 § 1 k.c. na przykładzie art. 21 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne (The written form of the statement versus the written form within the meaning of Article 78 § 1 of the Civil Code based on the example of Article 21 (4) of the Insurance and Reinsurance Act) – Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka

Prawo do kurtażu w razie zmiany brokera ubezpieczeniowego (Insurance broker’s right to commission in case of change of the broker) – Bartosz Kucharski

Kompensacja kosztów uprzątnięcia pozostałości po wypadku komunikacyjnym przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (The compensation of costs of cleaning up the road after a traffic accident by the insurer of motor third party liability insurance) – Mariusz Fras, Marcin Orlicki

Sytuacja prawna ubezpieczyciela OC jako współdłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym (Legal position of civil liability insurer as a co-debtor in restructuring proceedings) – Piotr Kempiński, Michał Olejniczak

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 września 2020 roku (III CZP 90/19). Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza względem leasingobiorcy (Commentary to the Supreme Court resolution of September 11, 2020, file ref. no. III CZP 90/19. Tort liability for damages towards the lessee) – Maciej Kaliński

Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2020 roku (sygn. III CZP 51/19) (The written form of the statement versus the written form within the meaning of Article 78 § 1 of the Civil Code based on the example of Article 21 (4) of the Insurance and Reinsurance Act) – Katarzyna Wałdoch