Insurance Review 3/2015

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 3/2015.

Spis treści

Artykuły:

Wzrost zaufania do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2015 – Tadeusz Szumlicz
Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (część I) – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
Polski system bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle prawa ochrony konkurencji – Ewa Bagińska
Dochodzenie roszczeń osób małoletnich przez kancelarie odszkodowawcze w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przyczynek do dyskusji – Michał P. Ziemiak
W sprawie zasad przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody na mieniu w oparciu o art. 4421 § 1 k.c. – Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Wypłata wartości wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – charakter prawny świadczenia – Magdalena Szczepańska
Kilka uwag na temat ubezpieczenia D&O – Paulina Ślufińska
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego umowy o przeniesienie całości lub części umów ubezpieczeń – problemy i wątpliwości – Sebastian Pabian, Paweł Wajda

Debiut:
Alternatywne formy transferu i finansowania ryzyka w przedsiębiorstwie – Aneta Kalisiak

Artykuł recenzyjny
Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Kowalewskiego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2015, s. 359 – Bronisław Ziemianin