Abstrakty/Abstracts 3/2018

Rola funkcjicompliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń (The role of compliance function in compliance risk management in an insurance company in the context of the functioning and organization of this function in the structures of an insurance company) – Wojciech Paś

Regres ubezpieczyciela OC wobec posiadacza pojazdu w kontekście zatrzymania mu prawa jazdy (The subrogation of the TPL insurer against the holder of a motor vehicle in the context of detaining his driving license) – Adrian Wasielewski

Prawo do zapomnienia – ewolucja francuskiego modelu normatywnego deklaracji ryzyka ubezpieczeniowego w sektorze bancassurance (The right to be forgotten – evolution of French normative model of risk disclosure duties in bancassurance sector) – Barbara Marlewska

Gminne spółki komunalne a pośrednictwo ubezpieczeniowe (Commune council companies but the insurance agency) – Dorota Sylwestrzak

Bank jako uprawniony do dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu (The bank as entitled to a claim under the insurance contract concluded as collateral for the loan) – Natalia Szydłowska

Bezskuteczność a nieważność niedozwolonych postanowień umownych w umowach ubezpieczenia (Ineffectiveness and invalidity of unfair contract terms in insurance contracts) – Aleksandra Wojciechowska

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r., I ACa 817/15 (Commentary on the judgement of the Court od Appeal in Białystok, dated March 9th 2016, case no. I Aca 817/15) – Mirosław Nesterowicz