Abstrakty/Abstracts 2/2022

1. Aleksander Chłopecki – Zagadnienie ochrony interesów ubezpieczonego w umowie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym [ The issue of the protection of the insured’s interests in a contract with an insurance capital fund]

2. Julita Zawadzka – Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń poszkodowanego wobec ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej [Beginning of the limitation period for claims of the injured party against the insurer in civil liability insurance]

3. Aneta Mendrek – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediatora – obowiązkowe czy dobrowolne? [Mediator’s liability insurance – compulsory or voluntary?]

4. Monika Kaczała, Alicja Stankiewicz – Wpływ reklamy społecznej na postrzeganie ryzyka zdarzenia drogowego [Influence of public service advertising on traffic accident risk perception]

5. Wojciech Lewicki, Jan Lewicki – Podstawy ustalania czasu naprawy pojazdu w kontekście refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego [The basis for determining the time of repairing a vehicle in the context of the reimbursement of the cost of a replacement vehicle rental]

6. Konrad Rojek – Zależność między rozwojem społeczno-gospodarczym a popytem na ubezpieczenia w Polsce w latach 2004–2019 [The relationship between the socio-economic development and the demand for insurance in Poland in 2004–2019]

7. Oskar Zgonina – O osobliwościach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Rozważania na tle judykatury polskiej i niemieckiej [On the peculiarities of a life insurance contract with an insurance capital fund. Considerations in the light of of Polish and German judicature]