Abstrakty/Abstracts 2/2021

Kilka uwag w sprawie weryfikacji administracyjnej kandydatów na członków zarządu zakładu ubezpieczeń i reasekuracji (A few remarks on the administrative review of specific candidate to be a member of the executive board of insurance and reinsurance undertaking) – Robert Stefanicki

Financial Ombudsman w Wielkiej Brytanii jako efektywny alternatywny system rozstrzygania sporów na rynku finansowym – lekcja dla Polski? (Financial ombudsman in uk as an effective alternative Dispute resolution system in the Financial market – a Lesson for Poland?) – Iwona Dorota Czechowska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Ocena roli wyspecjalizowanych centrów mediacji na przykładzie Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego (Assessment of the role of Specialized Mediation Centers on the example of the Out-of-Court Dispute Resolution department in the financial ombudsman’s office ) – Marta J. Skrodzka, Anna Szafranek

Mediacja w sporach na rynkach finansowych na przykładzie Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (About the need for specialized mediation centers in Poland – example of the Mediation Center of the Arbitration Court at the Polish financial Supervision authority ) – Marta J. Skrodzka, Anna Szafranek, Mateusz Hubert Ziemblicki

W pułapce braku ochrony. Obrona szerokiego pojęcia ruchu pojazdu na gruncie przepisów o ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Trapped by the lack of protection. Defence of the broad concept of vehicle motion) – Bartosz Kucharski

Zmiany podmiotowe w umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a realizacja opcji wykupu pojazdu będącego przedmiotem leasingu – (Subjective changes within a motor vehicle liability insurance contract and executing lease purchase option by a lessee ) – Mariusz Astasiewicz

Zastosowanie rozkładu α-stabilnego do modelowania zmian cen ubezpieczeń (Application of the α-stable distribution to modeling changes in insurance prices) – Norbert Duczkowski