Subrogation of the Guarantee Fund and liability of the persons failing to take out mandatory insurance: an endorsement of the prevailing opinion of Portuguese courts (Subrogacja Funduszu Gwarancyjnego i odpowiedzialność osób, które nie wykupiły ubezpieczenia obowiązkowego: potwierdzenie przeważającej opinii sądów portugalskich) - Maria Inês de Oliveira Martins