Jakub Oleszczak - Pasażer jako ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company (The passenger as an insured person under the compulsory motor vehicle insurance – consequences of the judgement of European Court of Justice in case C-648/17 BTA Baltic Insurance Company)