Paweł Wajda - Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część I) Prerequisites (directives) for administrative sanctions imposed on a domestic insurance undertakings (part I)]