Procedura recenzowania artykułów do „Wiadomości Ubezpieczeniowych”:

1. Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami określonymi przez MNiSW w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (publikacja dostępna na stronie MNiSW).
2. Artykuły nadesłane do „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, po wstępnej aprobacie członków Redakcji, są przesyłane do recenzji. Recenzentami są specjaliści z danego obszaru wiedzy. Co najmniej połowa recenzji wykonywana jest przez recenzentów zewnętrznych, czyli osoby, które nie są członkami Rady Naukowej i Redakcji czasopisma.
3. Nadesłane teksty są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem anonimowości autorów i recenzentów (tzw. „double-blind review process”).
4. Recenzenci oceniają artykuł według kryteriów uwzględnionych w formularzu recenzji i na tej podstawie formułują jeden z następujących wniosków:
a) opublikowanie opracowania w aktualnej postaci,
b) opublikowanie opracowania po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji,
c) opublikowanie opracowania po przeredagowaniu i ponownej recenzji,
d) niedopuszczenie opracowania do publikacji.
5. W przypadku sprzecznych opinii recenzentów Redakcja wyznacza trzeciego recenzenta (również z zachowaniem anonimowości) i dopiero po jego opinii podejmuje decyzję dotyczącą publikacji.
6. Autorzy otrzymują recenzje w formie pisemnej z zachowaniem anonimowości recenzentów.
7. Lista recenzentów jest publikowana raz w roku.