Polskie firmy ubezpieczyły obroty handlowe o wartości ponad 710 mld zł

W 2022 r. ubezpieczyciele należności zabezpieczyli 710 901 mln PLN obrotów. To wzrost o 10 proc. w porównaniu do roku 2021. Łączna wartość ubezpieczonych obrotów odpowiada 26,6 proc. wartości PKB Polski[1]. W 2022 r. ubezpieczyciele należności wypłacili odszkodowania o łącznej wartości 219,6 mln zł, czyli o 49 proc. więcej w porównaniu do 2021 r.

Zakłady ubezpieczeń zebrały w 2022 r. 1 072 mln PLN składki, co stanowi wzrost o 18 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wynika to przede wszystkim z ubezpieczenia znacznie wyższej ekspozycji, rozumianej jako łączna wartość limitów kredytów kupieckich, przyznanych odbiorcom ubezpieczanych firm. Ekspozycja wzrosła aż o 26 proc. r/r.

Wzrost wypłat w ubezpieczeniach należności wynika z pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu do roku 2020, kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza. Gorszą płynność w gospodarce potwierdza także łączna wartość należności skierowana w ubiegłym roku do windykacji polisowej, która wyniosła aż 1 323,4 mln zł. Nie wszystkie kwoty skierowane do windykacji zamieniają się w szkody. Znacząca część z nich zostaje ostatecznie uregulowana. Jednak wielkość ta świadczy, że wiele przedsiębiorstw płaci swoim dostawcom w ostatnim możliwym momencie – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W opinii ekspertów rynkowych pogorszenie się sytuacji płatniczej utrzymuje się także w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Szczególnie teraz, w coraz trudniejszych warunkach makroekonomicznych, ubezpieczenia należności są ważne dla stabilności gospodarki. Wsparcie firm przez zakłady ubezpieczeń polega m.in. na dostarczaniu informacji gospodarczej, pomocy w zarządzaniu limitami kredytu kupieckiego w odniesieniu do poszczególnych odbiorców towarów i usług, uczestniczeniu w procesie windykacji, a przede wszystkim na wypłacie odszkodowań w razie braku płatności za fakturę. Dzięki tak szerokiej pomocy firmy mogą zachować rentowność i rozwijać się mimo słabszej koniunktury gospodarczej.

Znaczenie ekonomiczne ubezpieczeń należności widać także w ujęciu wieloletnim. Od roku 2015 r. wartość łącznej ubezpieczonej ekspozycji uległa podwojeniu, a łączna wartość ubezpieczonych obrotów o 65 proc. Świadczy to o wzroście znaczenia tego typu ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców.

 

Dane w mln PLN 2015 2022 Dynamika 2022/2021 Dynamika 2022/2015
Ekspozycja krajowa (31 grudnia) 93 114 167 032 124% 179%
Ekspozycja eksportowa (31 grudnia) 42 562 105 420 130% 248%
Ekspozycja łączna (31 grudnia) 135 676 272 453 126% 201%
Ubezpieczone obroty krajowe 330 063 552 839 110% 167%
Ubezpieczone obroty eksportowe 100 682 158 062 111% 157%
Ubezpieczone obroty łącznie 430 745 710 901 110% 165%
Składka przypisana brutto 528 1 072,2 118% 203%
Odszkodowania i świadczenia przypisane brutto 234 219,6 149% 94%

 

Dodatkowo
Łączna wartość należności skierowana do windykacji polisowej w roku kalendarzowym,
w odniesieniu do ubezpieczonych odbiorców
1 323,4

 

Słowniczek:
Ekspozycja – to ryzyko finansowe, jakie ponoszą zakłady ubezpieczeń. Innymi słowy, jest to suma limitów kredytowych przyznanych przez ubezpieczycieli dla wszystkich przedsiębiorstw korzystających z ubezpieczeń należności handlowych.

Ubezpieczone obroty – łączna wartość obrotów, które były objęte ochroną ubezpieczeniową w danym okresie.

Jak działa ubezpieczenie należności handlowych? Standardem wśród przedsiębiorców jest sprzedaż produktów i usług z odroczonym terminem płatności, czyli stosowanie kredytu kupieckiego. Ubezpieczenie należności handlowych zapewnia firmom ochronę finansową w przypadku strat wynikających z niewypłacalności kontrahentów. Co więcej, dzięki know-how ubezpieczyciela, przedsiębiorstwo otrzymuje profesjonalny i stały dostęp do monitoringów informujących o aktualnej kondycji finansowej kontrahenta.

 

[1] GUS, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2022 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-iv-kwartale-2022-roku,3,82.html