Do Autorów i Czytelników
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o problematyce ubezpieczeniowej, wydawanym od 1947 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły przygotowywane przez reprezentantów zarówno polskiej nauki ubezpieczeniowej, jak i praktyków związanych z działalnością ubezpieczeniową, w tym autorów zagranicznych. Na ogół autorzy legitymują się dużym doświadczeniem w pracy naukowej i zawodowej. Jednakże z dużą przychylnością publikujemy także teksty debiutantów. Rada Programowa i Redakcja zapraszają wszystkich, którzy chcieliby na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” przedstawić swoje poglądy, wyrazić opinię polemiczną lub sporządzić recenzję najnowszej publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów może przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych. Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus oraz BazEkon. Zapraszamy!

Redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych”:

prof. dr hab. Ewa Bagińska – redaktor naczelna
prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski – zastępca redaktor naczelnej
mec. Paulina Wyszyńska-Ślufińska, radca prawny – sekretarz naukowy

Rada Naukowa „Wiadomości Ubezpieczeniowych”

prof. dr hab. Michał Romanowski (przewodniczący), prof. dr hab. Ewa Bagińska (wiceprzewodnicząca), prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela, prof. Israel Gilad, prof. Bernard A. Koch, dr hab. Magdalena Szczepańska, dr hab. Jakub Pokrzywniak.

Wskazówki dla Autorów
1. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” zawierają tylko teksty wcześniej nieopublikowane. Honoraria płacone są wyłącznie za publikacje zamówione przez redakcję.
2. Autorów prosimy o nadsyłanie pocztą elektroniczną materiałów o objętości do 40.000 znaków w formacie programu WORD. W uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z redakcją, publikowane mogą być prace o większej objętości. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych bez porozumienia z autorem
3. Materiały przekazywane do publikacji powinny być zgodne z załączonymi poniżej wytycznymi. Jeżeli opracowanie zawiera wykresy prosimy o dołączenie oddzielnego pliku programu Excel z danymi do ich sporządzenia. Do artykułu powinny być dołączone streszczenie i słowa kluczowe, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, oraz tytuł w języku angielskim (zgodnie z zasadami określonymi we wzorcu).
4. W celu zapewnienia anonimowości autora w oddzielnym pliku powinny być nadesłane następujące informacje: imię i nazwisko, adres, tytuły naukowe i zawodowe, zajmowane stanowisko i miejsce pracy (w przypadku pracowników naukowych wskazanie uczelni macierzystej), adres poczty elektronicznej, telefony kontaktowe.
5. Do tekstu opracowania należy dołączyć pismo, zgodne z poniższym wzorem, w którym autor oświadcza, iż opracowanie jest dziełem oryginalnym, nieopublikowanym w innym wydawnictwie.
6. Redakcja publikuje artykuły powstałe z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących w nauce. W związku z tym wszelkie przejawy nierzetelności naukowej wykryte przez redakcję, objawiające się w takiej postaci, jak „ghostwriting” czy „guest authorship” będą dokumentowane i ujawniane, w Redakcja prosi o podanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w tym celu prosimy współautorów o wypełnienie „Oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji”.)
7. W przypadku finansowego wsparcia prac nad przygotowaniem publikacji, udzielonego przez instytucję zewnętrzną, jej autor jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie we Wstępie (Wprowadzeniu) do opracowania.

WZORZEC ARTYKUŁU
OŚWIADCZENIE AUTORA
DEKLARACJA WKŁADU POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW W POWSTANIE OPRACOWANIA ZBIOROWEGO

Pocztą, na adres redakcji należy przesłać pismo z oświadczeniem autora (według załączonego wzoru).
Kontakt z redakcją:
wiad_ubezp@piu.org.pl
„Wiadomości Ubezpieczeniowe”
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa