Do Autorów i Czytelników

„Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o problematyce ubezpieczeniowej, wydawanym od 1947 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły przygotowywane przez reprezentantów zarówno polskiej nauki ubezpieczeniowej, jak i praktyków związanych z działalnością ubezpieczeniową, w tym autorów zagranicznych. Na ogół autorzy legitymują się dużym doświadczeniem w pracy naukowej i zawodowej, Jednakże z dużą przychylnością publikujemy także teksty debiutantów.
Od 2018 roku „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjęły profil prawniczy. Przyjmujemy do publikacji teksty z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa finansowego, prawa bankowego i europejskiego w zakresie powiązanym z rynkiem ubezpieczeń. Redakcja przyjmuje także artykuły dotyczące zagranicznego prawa ubezpieczeniowego oraz praktyki ubezpieczeniowej i orzeczniczej w innych krajach.
Rada Programowa i redakcja zapraszają wszystkich, którzy chcieliby na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” przedstawić swoje poglądy, wyrazić opinię polemiczną, skomentować orzeczenie sądowe lub sporządzić recenzję najnowszej publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów może przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych. Szczególnie chętnie przyjmujemy teksty (artykuły, komentarze), które dotyczą aktualnych problemów legislacyjnych, projektowanych regulacji, oraz bieżącej praktyki ubezpieczeniowej i sądowej. Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus, POLON oraz BazEkon. Obecnie punktacja czasopisma przez MNiSW wynosi 6 pkt.

Redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych”
prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Gdański – redaktor naczelna
prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika– zastępca redaktor naczelnej
mec. Paulina Wyszyńska-Ślufińska, Uniwersytet Gdański, radca prawny – sekretarz naukowy

Wskazówki dla autorów – polityka redakcyjna

1. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjmują do publikacji tylko teksty wcześniej nieopublikowane.

2. Autorów prosimy o nadsyłanie pocztą elektroniczną materiałów o objętości do 40.000 znaków w formacie programu WORD. Glosy mogą zawierać do 20.000 znaków. W uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z redakcją, publikowane mogą być prace o większej objętości. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych bez porozumienia z autorem

3. Materiały przekazywane do publikacji powinny być zgodne z załączonymi poniżej wytycznymi. Jeżeli opracowanie zawiera wykresy prosimy o dołączenie oddzielnego pliku programu Excel z danymi do ich sporządzenia. Do artykułu powinny być dołączone streszczenie i słowa kluczowe, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, oraz tytuł w języku angielskim (zgodnie z zasadami określonymi we wzorcu).

4. W celu zapewnienia anonimowości autora w oddzielnym pliku powinny być nadesłane następujące informacje: imię i nazwisko, adres, tytuły naukowe i zawodowe, zajmowane stanowisko i miejsce pracy (w przypadku pracowników naukowych wskazanie uczelni macierzystej), adres poczty elektronicznej, telefony kontaktowe.

5. Do tekstu opracowania należy dołączyć pismo, zgodne z poniższym wzorem, w którym autor oświadcza, iż opracowanie jest dziełem oryginalnym, nieopublikowanym w innym wydawnictwie.

Zasady Etyki

1. Redakcja WU publikuje artykuły powstałe z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących w nauce. Stosowane są zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej – Committee on Publication Ethics (COPE).

2. W związku z tym wszelkie przejawy nierzetelności naukowej wykryte przez redakcję, objawiające się w takiej postaci, jak „ghostwriting” czy „guest authorship” będą dokumentowane i ujawniane, a Redakcja prosi o podanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w tym celu prosimy współautorów o wypełnienie „Oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji”.)
3. Standardy zachowań etycznych stosuje się wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces publikacji. Podmioty te mają obowiązek złożenia oświadczeń w razie konfliktu interesów.

4. W przypadku finansowego wsparcia prac nad przygotowaniem publikacji, udzielonego przez instytucję zewnętrzną, jej autor jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie we Wstępie (Wprowadzeniu) do opracowania.
5. W przypadku ujawnienia, że autor/-rzy publikacji dopuścił/-li się zachowania nieetycznego – redaktor naczelna zwraca się z prośbą o wyjaśnienia, po czym podejmuje decyzję o dalszych krokach przewidzianych w wytycznych COPE.

WZORZEC ARTYKUŁU
OŚWIADCZENIE AUTORA
DEKLARACJA WKŁADU POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW W POWSTANIE OPRACOWANIA ZBIOROWEGO

Pocztą, na adres redakcji należy przesłać pismo z oświadczeniem autora (według załączonego wzoru).
Kontakt z redakcją:
wiad_ubezp@piu.org.pl
„Wiadomości Ubezpieczeniowe”
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa