Do Autorów i Czytelników
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o problematyce ubezpieczeniowej, wydawanym od 1947 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły przygotowywane przez reprezentantów zarówno polskiej nauki ubezpieczeniowej, jak i praktyków związanych z działalnością ubezpieczeniową, w tym autorów zagranicznych. Na ogół autorzy legitymują się dużym doświadczeniem w pracy naukowej i zawodowej. Jednakże z dużą przychylnością publikujemy także teksty debiutantów. Rada Programowa i Redakcja zapraszają wszystkich, którzy chcieliby na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” przedstawić swoje poglądy, wyrazić opinię polemiczną lub sporządzić recenzję najnowszej publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów może przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych. Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus oraz BazEkon. Zapraszamy!

Wskazówki dla Autorów
1. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” zawierają tylko teksty wcześniej nieopublikowane. Honoraria płacone są wyłącznie za publikacje zamówione przez redakcję.
2. Autorów prosimy o nadsyłanie pocztą elektroniczną materiałów o objętości do 40.000 znaków w formacie programu WORD. W uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z redakcją, publikowane mogą być prace o większej objętości. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych bez porozumienia z autorem
3. Materiały przekazywane do publikacji powinny być zgodne z załączonymi poniżej wytycznymi. Jeżeli opracowanie zawiera wykresy prosimy o dołączenie oddzielnego pliku programu Excel z danymi do ich sporządzenia. Do artykułu powinny być dołączone streszczenie i słowa kluczowe, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, oraz tytuł w języku angielskim (zgodnie z zasadami określonymi we wzorcu).
4. W celu zapewnienia anonimowości autora w oddzielnym pliku powinny być nadesłane następujące informacje: imię i nazwisko, adres, tytuły naukowe i zawodowe, zajmowane stanowisko i miejsce pracy (w przypadku pracowników naukowych wskazanie uczelni macierzystej), adres poczty elektronicznej, telefony kontaktowe.
5. Do tekstu opracowania należy dołączyć pismo, zgodne z poniższym wzorem, w którym autor oświadcza, iż opracowanie jest dziełem oryginalnym, nieopublikowanym w innym wydawnictwie.
6. Redakcja publikuje artykuły powstałe z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących w nauce. W związku z tym wszelkie przejawy nierzetelności naukowej wykryte przez redakcję, objawiające się w takiej postaci, jak „ghostwriting” czy „guest authorship” będą dokumentowane i ujawniane, w Redakcja prosi o podanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w tym celu prosimy współautorów o wypełnienie „Oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji”.)
7. W przypadku finansowego wsparcia prac nad przygotowaniem publikacji, udzielonego przez instytucję zewnętrzną, jej autor jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie we Wstępie (Wprowadzeniu) do opracowania.

WZORZEC ARTYKUŁU
OŚWIADCZENIE AUTORA
DEKLARACJA WKŁADU POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW W POWSTANIE OPRACOWANIA ZBIOROWEGO

Pocztą, na adres redakcji należy przesłać pismo z oświadczeniem autora (według załączonego wzoru).
Kontakt z redakcją:
wiad_ubezp@piu.org.pl
„Wiadomości Ubezpieczeniowe”
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa