Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, to mówiąc najkrócej zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Nieterminowe płatności mogą zrujnować płynność każdej firmy, w szczególności firm małych i średnich. Ubezpieczenie kredytu przydaje się tym wszystkim, którzy sprzedają jakiekolwiek dobra i pozwalają kontrahentom na odroczony termin płatności. Jeżeli spotkamy na swojej drodze nieuczciwego kontrahenta, mamy pewność, że pieniądze z niezapłaconej faktury wpłaci na konto naszej firmy ubezpieczyciel z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia.

 

Jak się ubezpieczać

 

Jeżeli nasza firma prowadzi działalność wyłącznie w Polsce, będziemy potrzebować polisy obowiązującej tylko w kraju. Jeśli eksportujemy nasze towary, warto pomyśleć o rozszerzeniu terytorialnego zakresu umowy. Polisę możemy zawrzeć na tzw. „cały portfel” – wówczas umowa ubezpieczenia dotyczyć będzie każdego naszego kontrahenta. Możemy także zdecydować się na objęcie ubezpieczeniem tylko części naszych partnerów handlowych. Pamiętajmy by upewnić się, do jakiej kwoty nasz ubezpieczyciel odpowiada za nierzetelnych kontrahentów.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składka zależy przede wszystkim od tego, na jaką skalę działalność prowadzi nasza firma – jakiej wartości dobra i usługi sprzedaje. Umowa zapewnia nam ochronę nie tylko przed nieuczciwymi partnerami, ale także przed bankructwem czy niewypłacalnością kontrahenta. Jeżeli podczas umowy zajdą jakiekolwiek przesłanki, powodujące większe ryzyko szkody, zobowiązani jesteśmy powiadomić o tym ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że prócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel może nam też zapewnić monitoring sytuacji finansowej naszych partnerów handlowych. Dzięki temu na wszelkie niekorzystne zjawiska możemy reagować z wyprzedzeniem.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Ze szkodą mamy do czynienia np. wtedy, gdy minął termin zapłaty za towar, a płatnik nie wywiązał się z należności. Szkodę możemy zgłosić także wtedy, gdy ogłoszona została niewypłacalność naszego partnera handlowego. W takim wypadku na konto naszej firmy powinna wpłynąć całość lub część (zależnie od umowy ubezpieczenia) należnej faktury. W umowie ubezpieczenia odnajdziemy okres, w jakim towarzystwo zobowiązane jest przelać pieniądze na nasze konto.

Po co ubezpieczenie

 

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, regularnie uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Gwarancja to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń, wystarczy że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową. Dzięki temu nasz kontrahent (np. bank) ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my mamy pewność, że nasza gotówka nie musi zostać zamrożona.

 

Jak się ubezpieczać

 

Jeśli mamy zamiar startować w przetargach, warto zawrzeć gwarancję zapłaty wadium. Przy dużych przetargach wadium to często spore pieniądze, które do czasu rozstrzygnięcia przetargu muszą zostać zamrożone. Tymczasem zamiast gotówki, możemy przedstawić gwarancję ubezpieczeniową. Taka sama zasada dotyczy zaliczek przy wykonywaniu różnego rodzaju usług. To samo rozwiązanie możemy Podobnie w przypadku kredytu bankowego – bank traktuje gwarancję jako zabezpieczenie kredytu.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składka zależy przede wszystkim od tego, na jaką skalę działalność prowadzi nasza firma – jakiej wartości dobra i usługi sprzedaje. Umowa zapewnia nam ochronę nie tylko przed nieuczciwymi partnerami, ale także przed bankructwem czy niewypłacalnością kontrahenta. Jeżeli podczas umowy zajdą jakiekolwiek przesłanki, powodujące większe ryzyko szkody, zobowiązani jesteśmy powiadomić o tym ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że prócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel może nam też zapewnić monitoring sytuacji finansowej naszych partnerów handlowych. Dzięki temu na wszelkie niekorzystne zjawiska możemy reagować z wyprzedzeniem.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli dojdzie do szkody, firmę ubezpieczeniową zawiadamia beneficjent odszkodowania, a nie osoba, która podpisała umowę gwarancyjną. Np. w wypadku świadczenia usług turystycznych, beneficjentem gwarancji jest marszałek województwa. W przypadku umowy kredytowej – bank. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych obowiązków wobec zakładu ubezpieczeń. Zawsze powinniśmy, na prośbę towarzystwa – udzielić niezbędnych informacji i dostarczyć dokumenty mogące pomóc w kalkulacji odszkodowania.

W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in. adwokaci i radcowie prawni, a także brokerzy ubezpieczeniowi.
Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego.

Po co ubezpieczenie

 

W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. W Polsce polisę OC muszą posiadać zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, adwokaci, radcowie prawni i notariusze czy brokerzy ubezpieczeniowi. Jeżeli wykonujemy jeden z takich zawodów, możemy mieć pewność, że w razie błędu z naszej strony, nasz klient ma ochronę w postaci naszej polisy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Umowę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu bez kłopotu zawrzemy w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie obejmuje szkody, jakie może ponieść nasz klient w wyniku wykonywanej przez nas działalności. Polisa chroni nas TYLKO wtedy, jeżeli szkoda ma rzeczywiście związek z wykonywanym zawodem. Dokładne zasady obowiązkowego OC zawodowego regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia. Dzięki temu mamy gwarancję, że w każdym zakładzie zawrzemy obowiązkową polisę z takim samym zakresem odpowiedzialności towarzystwa.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składkę płacimy jednorazowo bądź w ratach. Zakres odpowiedzialności towarzystwa a także sumę gwarancyjną czy też sumę ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

W przypadku ubezpieczenia OC, o szkodzie zakład ubezpieczeń powiadamia nie posiadacz ubezpieczenia, ale poszkodowany. Dokładne warunki terminu zgłaszania szkody, terminy wypłaty odszkodowania regulują przepisy, w zależności od tego, jakiego zawodu bądź działalności dotyczy obowiązkowe OC. W ustawach i rozporządzeniach znajdziemy także wyłączenia, czyli zdarzenia, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. Przepisy dotyczące każdego obowiązkowego OC zawodowego określają minimalną kwotę, na jaką podpisana jest umowa OC.

 

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego to wyjątkowo pracochłonna działalność. Dlatego właśnie rolnicy powinni pomyśleć, jak zabezpieczyć gospodarstwo przed różnego rodzaju nieszczęściami. Szkoda oznacza bowiem dla rolnika nie tylko utratę całości bądź części plonów. To również strata całorocznej pracy w gospodarstwie. Rolnicy to ten szczególny zawód, który zobowiązany jest prawnie do zawierania niektórych umów ubezpieczenia. Po pierwsze, każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa. Ubezpieczone obowiązkowo muszą być także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolniczego. Państwo zapewnia dotację do obowiązkowych ubezpieczeń upraw, jeśli rolnik zdecyduje się na ubezpieczenie co najmniej połowy areału. Zakłady oferują też całą gamę produktów dobrowolnych, pozwalających na jeszcze skuteczniejszą ochronę gospodarstwa.

 

 

Obowiązkowe polisy dla rolników

rolne

Ubezpieczenie OC musi obowiązkowo mieć każda osoba, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ono posiadacza polisy przed kosztami, które może on ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego – np. wypadki, w których ucierpią nasi pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta, itp. Rolnik ma też obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych.

Polisy wspierane przez państwo

rolne

Ubezpieczenia dotowane dla rolników wprowadzono z myślą o szkodach, na jakie narażone są wszystkie uprawy w gospodarstwie. Chodzi o szkody wyrządzone przez żywioły, takie jak powódź, grad i susza. Polisy te są obowiązkowe. Rolnik musi w ten sposób ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw. Składka jest dotowana z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte wszystkie popularne w Polsce uprawy. Dzięki tej polisie rolnik, którego uprawy zostały dotknięte kataklizmem ma gwarancję, że za pieniądze z ubezpieczenia będzie mógł odbudować uprawy.

Dobrowolne polisy dla rolników

rolne

Posiadanie gospodarstwa rolnego wiąże się z wymogiem zawarcia różnego rodzaju obowiązkowych polis. Na rynku jest jednak dostępna także szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych. Produkty te przeznaczone są dla tych, którym nie wystarcza zakres ochrony bądź suma ubezpieczenia, jaka występuje w polisach obowiązkowych. Produkty dobrowolne przydadzą się też tym wszystkim, którzy prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, których polisy obowiązkowe nie obejmują, bądź obejmują w części.

 

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie OC musi obowiązkowo mieć każda osoba, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ono posiadacza polisy przed kosztami, jakie może ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego – np. wypadki, w których ucierpią nasi pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta, itp. Rolnik ma też obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie OC dla rolników jest obowiązkowe, a co za tym idzie powszechne. Dlatego nie będziemy mieli żadnego kłopotu ze znalezieniem zakładu, który zaoferuje nam taką polisę. Zasady OC rolników reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Także tam znajdziemy zasady dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarskich. Zakres odpowiedzialności towarzystwa jest dzięki temu zawsze taki sam, niezależnie od tego, w jakiej firmie zdecydujemy się kupić polisę. Np. polisa dotycząca budynków zawsze chroni nas przed skutkami m.in. huraganu, powodzi, gradu i śniegu.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Podobnie jak ma to miejsce w innych ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli po roku nie wypowiemy umowy, zakład ubezpieczeń uznaje, że została ona przedłużona na następny rok. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości ochrony naszego gospodarstwa. Pamiętajmy też o tym, by powiadomić zakład ubezpieczeń np. o zmianie miejsca zamieszkania, sprzedaży lub kupnie gospodarstwa rolnego.

 

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

W przypadku umów OC o szkodzie powiadamia towarzystwo nie posiadacz ubezpieczenia, a poszkodowany. Nie znaczy to jednak, że posiadacz polisy nie ma żadnych obowiązków. Zakład na pewno poprosi nas o wyjaśnienia dotyczące zdarzenia, będziemy też musieli złożyć niezbędne dokumenty.

W przypadku zdarzenia dotyczącego budynku gospodarskiego, szkodę zgłaszamy sami. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami, suma ubezpieczenia (górna granica odpowiedzialności zakładu) ustalana jest dla każdego budynku gospodarczego osobno.

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia dotowane dla rolników wprowadzono z myślą o szkodach, na jakie narażone są wszystkie uprawy w gospodarstwie. Chodzi szkody wyrządzone przez żywioły, takie jak powódź, grad i susza. Polisy te są obowiązkowe. Rolnik musi w ten sposób ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw. Składka jest dotowana z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte właściwie wszystkie popularne w Polsce uprawy, od zbóż począwszy na warzywach gruntowych i owocach skończywszy. Dzięki tej polisie rolnik, którego uprawy zostały dotknięte kataklizmem ma gwarancję, że za pieniądze z ubezpieczenia będzie mógł odbudować uprawy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie dotowane oferują obecnie w Polsce trzy firmy. Są to: Concordia, PZU, TUW TUW. Polisy dotowane dotyczą tylko upraw znajdujących się na terenie Polski. Rolnik zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na co najmniej jedno ryzyko spośród następujących: powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne. Pamiętajmy, że polisa musi być zawarta najpóźniej do dnia 1 lipca każdego roku. Zanim zawrzemy ubezpieczenie, zakład może poprosić nas o dokumenty związane z otrzymaniem płatności bezpośrednich z UE.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Składka jest pomniejszana o dopłaty z budżetu państwa. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Wysokość dopłat corocznie określana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale bez kłopotu znajdziemy zasady jej naliczania także w OWU. Pamiętajmy, by zawiadomić zakład ubezpieczeń o każdym zdarzeniu, mogącym mieć wpływ na zmianę prawdopodobieństwa szkody w gospodarstwie.

 

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli wydarzy się szkoda, mamy obowiązek jak najszybciej zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń. W OWU znajdziemy, jakich dokumentów i danych będzie potrzebował zakład ubezpieczeń. Na pewno będziemy musieli wyszczególnić uprawy, jakie zostały zniszczone i poinformować zakład, wskutek jakiego żywiołu do tego doszło. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w terminie zapisanym w umowie wypłacić nam nie tylko należne odszkodowanie, ale także zwrócić koszty, jakie ponieśliśmy by zapobiec rozprzestrzenianiu się szkody.

Po co ubezpieczenie

 

Posiadanie gospodarstwa rolnego wiąże się z wymogiem zawarcia różnego rodzaju obowiązkowych polis. Na rynku jest jednak dostępna także szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych. Produkty te przeznaczone są dla tych, którym nie wystarcza zakres ochrony bądź suma ubezpieczenia, jaka występuje w polisach obowiązkowych. Produkty dobrowolne przydadzą się też tym wszystkim, którzy prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, których polisy obowiązkowe nie obejmują, bądź obejmują w części.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie dobrowolne dla rolników oferuje większość firm w Polsce. Polisy dobrowolne mogą dotyczyć zarówno budynków gospodarskich jak i wszelkiego rodzaju upraw oraz hodowli (np. zwierząt przed skutkami ryzyka padnięcia lub uboju z konieczności). Polisy można też wykupić w razie uszkodzenia maszyn jakich używamy do prowadzenia gospodarstwa. Każdy rolnik powinien zdecydować sam, przed jakim ryzykiem jego gospodarstwo powinno być dodatkowo ubezpieczone.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Pamiętajmy, by zawiadomić zakład ubezpieczeń o każdym zdarzeniu, mogącym mieć wpływ na zmianę prawdopodobieństwa szkody w gospodarstwie. Warto także powiadomić towarzystwo o zmianie miejsca zamieszkania, sprzedaży czy też kupnie gospodarstwa rolnego.

 

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli wydarzy się szkoda, mamy obowiązek jak najszybciej zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń. W OWU znajdziemy, jakich dokumentów i danych będzie potrzebował zakład ubezpieczeń. Na pewno będziemy musieli wyszczególnić uprawy, hodowle czy też maszyny, jakie zostały zniszczone i poinformować zakład, wskutek jakiego rodzaju szkody do tego doszło. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w terminie zapisanym w umowie wypłacić nam nie tylko należne odszkodowanie, ale także zwrócić koszty, jakie ponieśliśmy by zapobiec rozprzestrzenianiu się szkody.

Po co ubezpieczenie

 

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to nic innego jak dodatkowa zachęta dla pracownika naszej firmy. Program ten ma jeden cel – zapewnienie pracownikowi wyższej emerytury – niezależnie od tego, co uzyska z I i II filara. Koszty PPE, jakie ponosi pracodawca, są kosztami uzyskania przychodu. W grę wchodzi tu więc także korzyść podatkowa. Mimo że PPE jest programem grupowym, często każdy z pracowników ma możliwość indywidualnego opracowania swojej strategii oszczędzania. Wszystko zależy od konstrukcji wybranego PPE.

 

Jak się ubezpieczać

 

PPE są całkowicie dobrowolne. Aby w firmie powstał tego typu program, inicjatywa powinna wyjść ze strony pracodawcy. Całość umowy musi być jednak zaakceptowana przez pracowników. Kwota składek na PPE nie może przekraczać 7 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownik ma jednak prawo oszczędzać na swoją emeryturę w PPE więcej niż wynosi ten limit, płacąc już z własnych środków tzw. składkę dodatkową. W przeciwieństwie do zysków z np. lokat bankowych lub jednostek funduszy inwestycyjnych, pieniądze zgromadzone za pomocą PPE wolne są od tzw. podatku Belki.

 

W trakcie umowy

 

Pamiętajmy, że jeśli do programu PPE nie zdecyduje się przystąpić 100 proc. załogi firmy, nie oznacza to, że nie mogą oni dodatkowo oszczędzać na emeryturę. Do PPE można przystąpić w każdej chwili, niekoniecznie od początku trwania programu. Oczywiście im dłuższy czas oszczędzania, tym większa dodatkowa emerytura. Przez cały czas trwania emerytury klient ma 100 proc. informacji zarówno na temat tego, ile obecnie pieniędzy jest na jego koncie, jak i tego, w jakie instrumenty lokowane są jego środki.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Pieniądze z PPE wypłacamy najczęściej w momencie przejścia na emeryturę. Oczywiście można inwestować dłużej, pod warunkiem, że mimo uzyskania uprawnień emerytalnych wciąż pracujemy zawodowo i tym samym nadal jesteśmy uczestnikami PPE. Pracownik sam decyduje, w jakiej formie mają być wypłacone pieniądze z programu. Wypłata może być jednorazowa (wszystkie zaoszczędzone podejmujemy od razu) lub ratalna – np. co miesiąc jako dodatek do emerytury.

 

Ubezpieczyciele – prócz produktów związanych z ryzykiem kradzieży, zniszczenia dóbr czy uszkodzeń spowodowanych żywiołami – oferują także całą paletę ubezpieczeń finansowych. Ubezpieczenia takie przydatne są wówczas, gdy wskutek jakiejkolwiek szkody firma zagrożona jest utratą zysków lub roszczeniami ze strony klientów. Rodzajem ubezpieczenia finansowego jest także ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Jest to zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Nieterminowe płatności mogą zrujnować płynność każdej firmy, w szczególności firm małych i średnich. Ubezpieczenie kredytu przydaje się tym wszystkim, którzy sprzedają jakiekolwiek dobra i pozwalają kontrahentom na odroczony termin płatności.