Trade credit

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, to mówiąc najkrócej zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Nieterminowe płatności mogą zrujnować płynność każdej firmy, w szczególności firm małych i średnich. Ubezpieczenie kredytu przydaje się tym wszystkim, którzy sprzedają jakiekolwiek dobra i pozwalają kontrahentom na odroczony termin płatności. Jeżeli spotkamy na swojej drodze nieuczciwego kontrahenta, mamy pewność, że pieniądze z niezapłaconej faktury wpłaci na konto naszej firmy ubezpieczyciel z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia.

 

Jak się ubezpieczać

 

Jeżeli nasza firma prowadzi działalność wyłącznie w Polsce, będziemy potrzebować polisy obowiązującej tylko w kraju. Jeśli eksportujemy nasze towary, warto pomyśleć o rozszerzeniu terytorialnego zakresu umowy. Polisę możemy zawrzeć na tzw. „cały portfel” – wówczas umowa ubezpieczenia dotyczyć będzie każdego naszego kontrahenta. Możemy także zdecydować się na objęcie ubezpieczeniem tylko części naszych partnerów handlowych. Pamiętajmy by upewnić się, do jakiej kwoty nasz ubezpieczyciel odpowiada za nierzetelnych kontrahentów.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składka zależy przede wszystkim od tego, na jaką skalę działalność prowadzi nasza firma – jakiej wartości dobra i usługi sprzedaje. Umowa zapewnia nam ochronę nie tylko przed nieuczciwymi partnerami, ale także przed bankructwem czy niewypłacalnością kontrahenta. Jeżeli podczas umowy zajdą jakiekolwiek przesłanki, powodujące większe ryzyko szkody, zobowiązani jesteśmy powiadomić o tym ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że prócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel może nam też zapewnić monitoring sytuacji finansowej naszych partnerów handlowych. Dzięki temu na wszelkie niekorzystne zjawiska możemy reagować z wyprzedzeniem.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Ze szkodą mamy do czynienia np. wtedy, gdy minął termin zapłaty za towar, a płatnik nie wywiązał się z należności. Szkodę możemy zgłosić także wtedy, gdy ogłoszona została niewypłacalność naszego partnera handlowego. W takim wypadku na konto naszej firmy powinna wpłynąć całość lub część (zależnie od umowy ubezpieczenia) należnej faktury. W umowie ubezpieczenia odnajdziemy okres, w jakim towarzystwo zobowiązane jest przelać pieniądze na nasze konto.