Insurance supported by the state

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia dotowane dla rolników wprowadzono z myślą o szkodach, na jakie narażone są wszystkie uprawy w gospodarstwie. Chodzi szkody wyrządzone przez żywioły, takie jak powódź, grad i susza. Polisy te są obowiązkowe. Rolnik musi w ten sposób ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw. Składka jest dotowana z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte właściwie wszystkie popularne w Polsce uprawy, od zbóż począwszy na warzywach gruntowych i owocach skończywszy. Dzięki tej polisie rolnik, którego uprawy zostały dotknięte kataklizmem ma gwarancję, że za pieniądze z ubezpieczenia będzie mógł odbudować uprawy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie dotowane oferują obecnie w Polsce trzy firmy. Są to: Concordia, PZU, TUW TUW. Polisy dotowane dotyczą tylko upraw znajdujących się na terenie Polski. Rolnik zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na co najmniej jedno ryzyko spośród następujących: powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne. Pamiętajmy, że polisa musi być zawarta najpóźniej do dnia 1 lipca każdego roku. Zanim zawrzemy ubezpieczenie, zakład może poprosić nas o dokumenty związane z otrzymaniem płatności bezpośrednich z UE.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Składka jest pomniejszana o dopłaty z budżetu państwa. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Wysokość dopłat corocznie określana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale bez kłopotu znajdziemy zasady jej naliczania także w OWU. Pamiętajmy, by zawiadomić zakład ubezpieczeń o każdym zdarzeniu, mogącym mieć wpływ na zmianę prawdopodobieństwa szkody w gospodarstwie.

 

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli wydarzy się szkoda, mamy obowiązek jak najszybciej zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń. W OWU znajdziemy, jakich dokumentów i danych będzie potrzebował zakład ubezpieczeń. Na pewno będziemy musieli wyszczególnić uprawy, jakie zostały zniszczone i poinformować zakład, wskutek jakiego żywiołu do tego doszło. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w terminie zapisanym w umowie wypłacić nam nie tylko należne odszkodowanie, ale także zwrócić koszty, jakie ponieśliśmy by zapobiec rozprzestrzenianiu się szkody.