Running a farm is a very time-consuming activity. Therefore farmers should think about how to protect themselves against a variety of household misfortunes. Damage is in fact not only the loss of all or part of the harvest, it is also the loss of the whole year’s work on the farm. Farmers constitute a particular professional group which is legally obliged to settle certain insurance contracts. First of all, each farmer is obliged to conclude a contract by virtue of the  farm ownership. Moreover all farm buildings must have a compulsory insurance, too. State provides grants for compulsory insurance of crops, if a farmer decides to insure at least half of the area. Insurance companies also offer a whole range of voluntary products, allowing for even more efficient protection of the farm.

Compulsory insurance policy for farmers

rolne

Liability Insurance (TPL) is mandatory to any person who owns or co-owns a farm. Similarly to other TPL contracts, it protects policyholders against the costs that they may incur as a result of injury to a third party. These are primarily all kinds of accidents that may occur when running a farm, for example accidents in which people are hurt or damages caused by animals, etc. The farmer also has an obligation of a compulsory insurance of farm buildings against fire and other accidents.

Policies supported by the state

rolne

Subsidised insurance policies for farmers were introduced with regard to damages that may affect all the crops. These are damages caused by natural forces, such as flooding, hail and drought. These policies are mandatory. The farmer must insure at least half of the crops. Premium is subsidised by the state budget. Protection may be extended to all crops popular in Poland. With this policy a farmer whose crops were affected by disaster, has a guarantee to rebuild the crop with the insurance money.

Voluntary policy for farmers

rolne

Owning a farm is associated with the requirement of the settlment of various types of compulsory insurance policies. The market, however, offers a wide range of voluntary insurance policies. These products are for those who are not satisfied with the scope of protection, or the insurance sum which is stated in mandatory insurance policies. Voluntary products are also useful to all those who grow non-standard, specialized crops or breeding, which are not included in the compulsory insurance policy, or included only partly.

 

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie OC musi obowiązkowo mieć każda osoba, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ono posiadacza polisy przed kosztami, jakie może ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego – np. wypadki, w których ucierpią nasi pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta, itp. Rolnik ma też obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie OC dla rolników jest obowiązkowe, a co za tym idzie powszechne. Dlatego nie będziemy mieli żadnego kłopotu ze znalezieniem zakładu, który zaoferuje nam taką polisę. Zasady OC rolników reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Także tam znajdziemy zasady dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarskich. Zakres odpowiedzialności towarzystwa jest dzięki temu zawsze taki sam, niezależnie od tego, w jakiej firmie zdecydujemy się kupić polisę. Np. polisa dotycząca budynków zawsze chroni nas przed skutkami m.in. huraganu, powodzi, gradu i śniegu.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Podobnie jak ma to miejsce w innych ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli po roku nie wypowiemy umowy, zakład ubezpieczeń uznaje, że została ona przedłużona na następny rok. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości ochrony naszego gospodarstwa. Pamiętajmy też o tym, by powiadomić zakład ubezpieczeń np. o zmianie miejsca zamieszkania, sprzedaży lub kupnie gospodarstwa rolnego.

 

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

W przypadku umów OC o szkodzie powiadamia towarzystwo nie posiadacz ubezpieczenia, a poszkodowany. Nie znaczy to jednak, że posiadacz polisy nie ma żadnych obowiązków. Zakład na pewno poprosi nas o wyjaśnienia dotyczące zdarzenia, będziemy też musieli złożyć niezbędne dokumenty.

W przypadku zdarzenia dotyczącego budynku gospodarskiego, szkodę zgłaszamy sami. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami, suma ubezpieczenia (górna granica odpowiedzialności zakładu) ustalana jest dla każdego budynku gospodarczego osobno.

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia dotowane dla rolników wprowadzono z myślą o szkodach, na jakie narażone są wszystkie uprawy w gospodarstwie. Chodzi szkody wyrządzone przez żywioły, takie jak powódź, grad i susza. Polisy te są obowiązkowe. Rolnik musi w ten sposób ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw. Składka jest dotowana z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte właściwie wszystkie popularne w Polsce uprawy, od zbóż począwszy na warzywach gruntowych i owocach skończywszy. Dzięki tej polisie rolnik, którego uprawy zostały dotknięte kataklizmem ma gwarancję, że za pieniądze z ubezpieczenia będzie mógł odbudować uprawy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie dotowane oferują obecnie w Polsce trzy firmy. Są to: Concordia, PZU, TUW TUW. Polisy dotowane dotyczą tylko upraw znajdujących się na terenie Polski. Rolnik zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na co najmniej jedno ryzyko spośród następujących: powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne. Pamiętajmy, że polisa musi być zawarta najpóźniej do dnia 1 lipca każdego roku. Zanim zawrzemy ubezpieczenie, zakład może poprosić nas o dokumenty związane z otrzymaniem płatności bezpośrednich z UE.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Składka jest pomniejszana o dopłaty z budżetu państwa. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Wysokość dopłat corocznie określana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale bez kłopotu znajdziemy zasady jej naliczania także w OWU. Pamiętajmy, by zawiadomić zakład ubezpieczeń o każdym zdarzeniu, mogącym mieć wpływ na zmianę prawdopodobieństwa szkody w gospodarstwie.

 

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli wydarzy się szkoda, mamy obowiązek jak najszybciej zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń. W OWU znajdziemy, jakich dokumentów i danych będzie potrzebował zakład ubezpieczeń. Na pewno będziemy musieli wyszczególnić uprawy, jakie zostały zniszczone i poinformować zakład, wskutek jakiego żywiołu do tego doszło. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w terminie zapisanym w umowie wypłacić nam nie tylko należne odszkodowanie, ale także zwrócić koszty, jakie ponieśliśmy by zapobiec rozprzestrzenianiu się szkody.

Po co ubezpieczenie

 

Posiadanie gospodarstwa rolnego wiąże się z wymogiem zawarcia różnego rodzaju obowiązkowych polis. Na rynku jest jednak dostępna także szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych. Produkty te przeznaczone są dla tych, którym nie wystarcza zakres ochrony bądź suma ubezpieczenia, jaka występuje w polisach obowiązkowych. Produkty dobrowolne przydadzą się też tym wszystkim, którzy prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, których polisy obowiązkowe nie obejmują, bądź obejmują w części.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie dobrowolne dla rolników oferuje większość firm w Polsce. Polisy dobrowolne mogą dotyczyć zarówno budynków gospodarskich jak i wszelkiego rodzaju upraw oraz hodowli (np. zwierząt przed skutkami ryzyka padnięcia lub uboju z konieczności). Polisy można też wykupić w razie uszkodzenia maszyn jakich używamy do prowadzenia gospodarstwa. Każdy rolnik powinien zdecydować sam, przed jakim ryzykiem jego gospodarstwo powinno być dodatkowo ubezpieczone.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Pamiętajmy, by zawiadomić zakład ubezpieczeń o każdym zdarzeniu, mogącym mieć wpływ na zmianę prawdopodobieństwa szkody w gospodarstwie. Warto także powiadomić towarzystwo o zmianie miejsca zamieszkania, sprzedaży czy też kupnie gospodarstwa rolnego.

 

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli wydarzy się szkoda, mamy obowiązek jak najszybciej zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń. W OWU znajdziemy, jakich dokumentów i danych będzie potrzebował zakład ubezpieczeń. Na pewno będziemy musieli wyszczególnić uprawy, hodowle czy też maszyny, jakie zostały zniszczone i poinformować zakład, wskutek jakiego rodzaju szkody do tego doszło. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w terminie zapisanym w umowie wypłacić nam nie tylko należne odszkodowanie, ale także zwrócić koszty, jakie ponieśliśmy by zapobiec rozprzestrzenianiu się szkody.

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, to mówiąc najkrócej zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Nieterminowe płatności mogą zrujnować płynność każdej firmy, w szczególności firm małych i średnich. Ubezpieczenie kredytu przydaje się tym wszystkim, którzy sprzedają jakiekolwiek dobra i pozwalają kontrahentom na odroczony termin płatności. Jeżeli spotkamy na swojej drodze nieuczciwego kontrahenta, mamy pewność, że pieniądze z niezapłaconej faktury wpłaci na konto naszej firmy ubezpieczyciel z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia.

 

Jak się ubezpieczać

 

Jeżeli nasza firma prowadzi działalność wyłącznie w Polsce, będziemy potrzebować polisy obowiązującej tylko w kraju. Jeśli eksportujemy nasze towary, warto pomyśleć o rozszerzeniu terytorialnego zakresu umowy. Polisę możemy zawrzeć na tzw. „cały portfel” – wówczas umowa ubezpieczenia dotyczyć będzie każdego naszego kontrahenta. Możemy także zdecydować się na objęcie ubezpieczeniem tylko części naszych partnerów handlowych. Pamiętajmy by upewnić się, do jakiej kwoty nasz ubezpieczyciel odpowiada za nierzetelnych kontrahentów.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składka zależy przede wszystkim od tego, na jaką skalę działalność prowadzi nasza firma – jakiej wartości dobra i usługi sprzedaje. Umowa zapewnia nam ochronę nie tylko przed nieuczciwymi partnerami, ale także przed bankructwem czy niewypłacalnością kontrahenta. Jeżeli podczas umowy zajdą jakiekolwiek przesłanki, powodujące większe ryzyko szkody, zobowiązani jesteśmy powiadomić o tym ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że prócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel może nam też zapewnić monitoring sytuacji finansowej naszych partnerów handlowych. Dzięki temu na wszelkie niekorzystne zjawiska możemy reagować z wyprzedzeniem.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Ze szkodą mamy do czynienia np. wtedy, gdy minął termin zapłaty za towar, a płatnik nie wywiązał się z należności. Szkodę możemy zgłosić także wtedy, gdy ogłoszona została niewypłacalność naszego partnera handlowego. W takim wypadku na konto naszej firmy powinna wpłynąć całość lub część (zależnie od umowy ubezpieczenia) należnej faktury. W umowie ubezpieczenia odnajdziemy okres, w jakim towarzystwo zobowiązane jest przelać pieniądze na nasze konto.

Po co ubezpieczenie

 

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, regularnie uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Gwarancja to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń, wystarczy że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową. Dzięki temu nasz kontrahent (np. bank) ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my mamy pewność, że nasza gotówka nie musi zostać zamrożona.

 

Jak się ubezpieczać

 

Jeśli mamy zamiar startować w przetargach, warto zawrzeć gwarancję zapłaty wadium. Przy dużych przetargach wadium to często spore pieniądze, które do czasu rozstrzygnięcia przetargu muszą zostać zamrożone. Tymczasem zamiast gotówki, możemy przedstawić gwarancję ubezpieczeniową. Taka sama zasada dotyczy zaliczek przy wykonywaniu różnego rodzaju usług. To samo rozwiązanie możemy Podobnie w przypadku kredytu bankowego – bank traktuje gwarancję jako zabezpieczenie kredytu.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składka zależy przede wszystkim od tego, na jaką skalę działalność prowadzi nasza firma – jakiej wartości dobra i usługi sprzedaje. Umowa zapewnia nam ochronę nie tylko przed nieuczciwymi partnerami, ale także przed bankructwem czy niewypłacalnością kontrahenta. Jeżeli podczas umowy zajdą jakiekolwiek przesłanki, powodujące większe ryzyko szkody, zobowiązani jesteśmy powiadomić o tym ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że prócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel może nam też zapewnić monitoring sytuacji finansowej naszych partnerów handlowych. Dzięki temu na wszelkie niekorzystne zjawiska możemy reagować z wyprzedzeniem.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli dojdzie do szkody, firmę ubezpieczeniową zawiadamia beneficjent odszkodowania, a nie osoba, która podpisała umowę gwarancyjną. Np. w wypadku świadczenia usług turystycznych, beneficjentem gwarancji jest marszałek województwa. W przypadku umowy kredytowej – bank. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych obowiązków wobec zakładu ubezpieczeń. Zawsze powinniśmy, na prośbę towarzystwa – udzielić niezbędnych informacji i dostarczyć dokumenty mogące pomóc w kalkulacji odszkodowania.

In Poland there are several professions or business activities that are associated with the obligation of having a third party liability insurance policy. Such a requirement refers mostly to occupations requiring great expertise and those where poor performance is likely to expose potential customers to severe damages. Insurance protects both a policy holder and his client.

TPL policy in Poland is obligatory among lawyers, legal advisors, and insurance brokers. In case of other professions, settling a TPL policy contract is voluntary. Such a  voluntary contract may also be settled by all those who are obliged to have a TPL. Then such a policy would be a kind of voluntary “additional insurance”. This is important if we would like to have additional protection beyond the guarantee sum defined in the legislation on compulsory professional civil liability.

Po co ubezpieczenie

 

W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. W Polsce polisę OC muszą posiadać zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, adwokaci, radcowie prawni i notariusze czy brokerzy ubezpieczeniowi. Jeżeli wykonujemy jeden z takich zawodów, możemy mieć pewność, że w razie błędu z naszej strony, nasz klient ma ochronę w postaci naszej polisy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Umowę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu bez kłopotu zawrzemy w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie obejmuje szkody, jakie może ponieść nasz klient w wyniku wykonywanej przez nas działalności. Polisa chroni nas TYLKO wtedy, jeżeli szkoda ma rzeczywiście związek z wykonywanym zawodem. Dokładne zasady obowiązkowego OC zawodowego regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia. Dzięki temu mamy gwarancję, że w każdym zakładzie zawrzemy obowiązkową polisę z takim samym zakresem odpowiedzialności towarzystwa.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składkę płacimy jednorazowo bądź w ratach. Zakres odpowiedzialności towarzystwa a także sumę gwarancyjną czy też sumę ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

W przypadku ubezpieczenia OC, o szkodzie zakład ubezpieczeń powiadamia nie posiadacz ubezpieczenia, ale poszkodowany. Dokładne warunki terminu zgłaszania szkody, terminy wypłaty odszkodowania regulują przepisy, w zależności od tego, jakiego zawodu bądź działalności dotyczy obowiązkowe OC. W ustawach i rozporządzeniach znajdziemy także wyłączenia, czyli zdarzenia, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. Przepisy dotyczące każdego obowiązkowego OC zawodowego określają minimalną kwotę, na jaką podpisana jest umowa OC.

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia te zapewniają nam ochronę przed kosztami, jakie moglibyśmy ponieść na wszelkiego rodzaju pomoc prawną – adwokatów, radców prawnych, powołania biegłych czy wreszcie koszty postępowania sądowego. Polisa taka gwarantuje nam, że ochrony wszystkich swoich interesów (i swojej firmy) będziemy mogli bronić poprzez drogę sądową, nie ponosząc samodzielnie kosztów takich procesów. Polisa ta przydaje się nie tylko w długich i skomplikowanych sprawach sądowych, ale także w przypadku, gdy przed sądem chcemy uzyskać odszkodowanie np. od nieuczciwego kontrahenta.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej to w Polsce wciąż usługa stosunkowo mało popularna, jednak mimo to oferowana jest zarówno przez duże jak i małe specjalistyczne towarzystwa. Zanim dokonamy wyboru polisy, zastanówmy się jakiej ochrony prawnej może w przyszłości potrzebować nasza firma. Zwróćmy też uwagę na sumę ubezpieczenia – dzięki temu będziemy wiedzieć, jakiej wysokości koszty, w przypadku szkody, weźmie na siebie ubezpieczyciel. Pamiętajmy by sprawdzić, jakie terytorium (Polska czy też inne kraje) obejmuje nasze ubezpieczenie.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok, możemy jednak zdecydować się na polisę krótszą lub dłuższą. Jeżeli po przedstawieniu zakładowi wszystkich dokumentów i po podpisaniu umowy, zajdą jakiekolwiek nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na zwiększenie się ryzyka szkody, jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym zakład ubezpieczeń. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na ten drugi wariant – pamiętajmy o terminowym płaceniu składek.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Przeczytajmy dokładnie umowę ubezpieczenia – wówczas dowiemy się ile czasu daje nam firma ubezpieczeniowa na zgłoszenie szkody. Zakład ubezpieczeń może poprosić nas o dodatkowe wyjaśnienia, związane np. z toczącym się postępowaniem sądowym. Po zawiadomieniu o szkodzie, ubezpieczyciel natychmiast szacuje, jakie koszty będzie ponosił, chroniąc nasze interesy. Pamiętajmy, że wszelkie aspekty postępowania ustalamy wspólnie z zakładem ubezpieczeń. Dzięki temu mamy możliwość np. swobodnego wyboru adwokata czy radcy prawnego.

Po co ubezpieczenie

 

Niezależnie od tego w jakiej branży działa firma, w trakcie pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Dlatego właśnie właściciele firm powinni pomyśleć o bezpieczeństwie i swojego pracownika i jego najbliższych. Gdy zdecydujemy się na polisę grupową w naszej firmie, mamy pewność, że rodzina poszkodowanego pracownika nie pozostanie bez środków do życia. Pracownikom z kolei, w razie i zwykłego przeziębienia i poważnej choroby możemy bez trudu za pomocą polisy zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

 

Jak się ubezpieczać

 

Do wyboru mamy wiele ofert proponowanych przez kilkadziesiąt firm. Z wyborem odpowiedniego dla naszej firmy wariantu nie powinno być więc kłopotu. Przede wszystkim sprawdźmy, czy dany zakład wystawi polisę grupową dla małej firmy. Nie każde towarzystwo ma bowiem w ofercie produkty np. tylko dla 5 osób. Po drugie zastanówmy się, jaki zakres ochrony chcemy zapewnić pracownikom. Czy ma być to tylko polisa na życie czy też np. polisa medyczna. Ostatnia ważna rzecz to suma ubezpieczenia – to ona decyduje, na jakie odszkodowanie może liczyć rodzina w wypadku śmierci pracownika.

 

W trakcie umowy

 

Musimy podjąć decyzję, w jaki sposób opłacana będzie składka. Pieniądze mogą pochodzić zarówno ze środków firmy jak i z pensji pracownika. Możliwe jest również rozwiązanie mieszane (część składki płaci pracodawca, część pracownik). Należy pamiętać, że składki opłacane przez pracodawcę mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pracownik z kolei może zdecydować, czy chce rozszerzyć swoją polisę także na członków rodziny (np. usługi medyczne dla członków rodziny). Umowę najczęściej podpisujemy na rok, oczywiście z możliwością kontynuowania. Składkę płacimy jednorazowo lub w dogodnych ratach.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli polisa obejmuje także usługi medyczne, pracownik może na bieżąco korzystać z usług lekarzy w wybranych placówkach. Koszt usługi będzie automatycznie pokryty z polisy. W przypadku poważniejszych zdarzeń, ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie z tytułu: poważnego zachorowania, wypadku przy pracy, częściowej bądź trwałej niezdolności do pracy. Wielkość odszkodowania zależy od zapisów w umowie. Rodzina ubezpieczonego otrzyma świadczenie w wypadku śmierci pracownika.